Quy chế hoạt động

Bài viết: Quy chế hoạt động

Tên miền và địa chỉ truy cập của Website cung cấp vé máy bay Viettel post là: http://Vtbay.vn. Đây là tên miền chính thức do Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Điện tử Bưu Chính Viettel đăng ký sử dụng và duy trì trên hệ thống mạng thông tin toàn cầu.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL        

CÔNG TY TNHH MTV TMĐT BC VIETTEL

 

Số:          /QC-VTP-TMDV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2017

 

QUY CHẾ

Về việc Hoạt Động Website Vtbay.vn

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Giải thích từ ngữ:

Website: Là tập hợp các trang thông tin điện tử đã được tổ chức, sắp xếp theo một trật tự nhất định và được dùng để trao đổi thông tin trên môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử. Website có thể được tổ chức lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu và trên hệ thống máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.

Cơ sở dữ liệu: Là tập hợp các dữ liệu đã được tổ chức, sắp xếp nhằm phục vụ quá trình lưu trữ, xử lý và trao đổi được thuận tiện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khác nhau.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh:

Qui chế này áp dụng đối với tất cả nhân viên Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Điện tử Bưu Chính Viettel, phòng vé máy bay, ban quản trị, ban biên tập và những khách hàng có khai báo truy cập thực hiện trao đổi thông tin trên website này.

Trong quá trình triển khai, hoạt động có nội dung nào chưa hợp lý sẽ thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, phù hợp theo yêu cầu công việc.

Điều 3. Tên miền của Website:

Tên miền và địa chỉ truy cập của Website cung cấp vé máy bay Viettel post là: http://Vtbay.vn. Đây là tên miền chính thức do Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Điện tử Bưu Chính Viettel đăng ký sử dụng và duy trì trên hệ thống mạng thông tin toàn cầu. Tên miền phụ http://vtbay.com.vn . Công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin do công ty cung cấp.

Mọi tên miền và địa chỉ truy cập khác đều không được công ty thừa nhận và công ty không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin được đăng tải trên đó.

Điều 4: Mục tiêu của Website:

Website là trang web bán vé máy bay chính thống, duy nhất của Viettel post.

Mục tiêu của Website nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về giá vé máy bay, địa điểm du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng, công tác.

 Điều 5: Ban quản trị Website:

Ban quản trị Website là các cán bộ công ty phân công thực hiện công tác quản trị Website.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Website:

Kinh phí hoạt động của Website là nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của công ty được qui định trong Qui chế chi tiêu nội bộ của công ty và từ các nguồn khác như nguồn phí quảng cáo, với mục đích không vụ lợi, không mang tính chính trị, không phân biệt thành phần giai cấp, đảng phái, chủng tộc.

Nguồn kinh phí tài trợ của Website được giao cho Ban quản trị Website quản lý và chi cho các nội dung duy trì, phát triển website ngày một hoàn thiện, hiện đại dưới sự giám sát của công ty.


CHƯƠNG II

NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 1. Yêu cầu về thông tin đăng trên website Vtbay.vn:

Các thông tin khi đăng trên website Vtbay.vn phải đảm bảo:

-  Đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

-  Không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;

-  Không mang tính chất chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, phân biệt chủng tộc;

-  Không gây kích động đến bất kỳ đối tượng độc giả nào của website;

-  Không làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty và các bên liên quan;

-  Từ ngữ nên sử dụng là các từ ngữ phổ thông và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt có dấu rõ ràng. Thể thức văn bản trình bày thực hiện theo thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 19/01/2011 (Phông chữ sử dụng là phông chữ Time New Roman,tiêu đề cỡ chữ 14, nội dung cỡ 13, bảng mã Unicode).

Điều 2. Những nội dung thông tin đăng trên Website:

Những thông tin đăng tải trên Website Vtbay.vn nhằm mục đích làm phong phú và lôi kéo độc giả với website, những nội dung thông tin liên quan sau:

            - Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động du lịch, vé máy bay.

            - Thông tin về vé máy bay và combo du lịch bao gồm giá và thuế, phí;

            - Các bài chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm các loại vé rẻ, các tour du lịch rẻ, an toàn;

            - Những kinh nghiệm hay hữu ích trong quá trình đi máy bay, làm thủ tục tại sân bay…

Điều 3. Trích dẫn thông tin:

Trường hợp tin bài được sưu tầm từ các nguồn thông tin trên báo chí, mạng internet thì người sưu tầm phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin đã sưu tầm trước khi chuyển đến ban biên tập.

Mọi cá nhân, tổ chức được phép thu thập, trích dẫn thông tin từ website Vtbay.vn của công ty đều phải ghi rõ nguồn tin từ “Vtbay.vn” và tuyệt đối cấm chỉnh sửa đối với những nội dung đã trích dẫn.

Điều 4. Trách nhiệm viết tin, bài cho website:

Mỗi thành viên trong ban biên tập có trách nhiệm viết tin bài gửi admin để đăng lên website.

Điều 5. Ban biên tập:

Ban biên tập website do Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Điện tử Bưu Chính Viettel quyết định thành lập và bao gồm 01 Trưởng ban, các phó trưởng ban cùng các biên tập viên giúp việc cho trưởng ban trong việc biên tập, đưa tin, bài lên website Vtbay.vn.

Trưởng ban có quyền quyết định cao nhất trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của ban.

Các phó trưởng ban theo sự uỷ quyền và phân công của trưởng ban thực hiện điều hành công tác biên tập tin bài trước khi đăng lên website.

Các biên tập viên có trách nhiệm giúp ban lãnh đạo ban thực hiện chọn lọc, biên tập tin bài theo từng lĩnh vực được phân công và gửi file lên lãnh đạo ban biên tập thông qua  email  phòng vé (địa chỉ: vemaybay@viettelpost.com.vn). Lãnh đạo ban biên tập duyệt và đăng tải lên website.

Điều 6. Công tác quản trị Website:

Ban quản trị có trách nhiệm quản trị website với các trách nhiệm và quyền hạn sau:

            - Quản lý, xây dựng và phát triển, hoàn thiện cũng như việc mở rộng, nâng cấp các hệ thống an ninh, lưu trữ đối với website.

            - Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện duy trì hoạt động thường xuyên của Website trên mạng internet.

            - Quản trị hệ thống người dùng: khởi tạo, quản lý, phân quyền truy cập hoặc huỷ bỏ những người dùng chính thức của Website.

            -  Loại bỏ các bài viết vi phạm qui chế khỏi các trang thông tin điện tử của website.

Điều 7. Chế độ tài chính đối với website:

Tất cả các bài viết đăng trên website đều trên tinh thần trách nhiệm, tự nguyện làm phong phú thông tin cho website và không hưởng chế độ nhuận bút.

Mức thưởng do ban biên tập quyết định. Nguồn kinh phí thưởng trích từ nguồn kinh phí của website.


CHƯƠNG III

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân: 

Vtbay.vn sử dụng thông tin thu thập từ Thành viên hoặc người tiêu dùng cho một hoặc một số mục đích sau đây: 

- Tạo thuận tiện cho việc sử dụng dịch vụ 

- Xử lý các đơn hàng đặt vé máy bay thông qua Vtbay.vn

- Cập nhật cho khách hàng các thông tin về: thời gian đặt/giữ chỗ, điều kiện về giá vé và hành lý ...

- So sánh thông tin và xác minh với bên thứ 3 (hãng hàng không) để đảm bảo thông tin là chính xác 

- Ngoài ra, Vtbay.vn sẽ sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để tạo và quản lý tài khoản của Thành viên (nếu có). Điều này giúp xác minh thông tin cũng như hỗ trợ tốt hơn cho Thành viên để thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Thành viên, kiểm tra báo cáo xuất vé và đối soát công nợ. 

- Chúng tôi tin rằng có thể cung cấp cho khách hàng những thông tin hữu ích hoặc thông tin khách hàng yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của bên cung cấp (hoặc bên thứ 3), với điều kiện có cơ sở rằng khách hàng không phản đối việc chúng tôi liên lạc với những mục đích này.

- Để gửi cho khách hàng các thông tin quảng cáo về dịch vụ mới, những thông tin ưu đãi, giảm giá vé máy bay được triển khai bởi các hãng hàng không.

Điều 2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Website Vtbay.vn sử dụng và chỉ cam kết sử dụng thông tin của người dùng cung cấp để: 

- Đặt vé, giữ chỗ theo thông tin hành khách yêu cầu 

- Gửi các thông báo để trao đổi thông tin (bao gồm thông báo thanh toán, thông tin hành trình và thủ tục thực hiện chuyến bay,...) 

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản, thông tin vé và thông tin cá nhân của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng.

Điều 3. Lưu trữ thông tin 

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp nhận với thông tin cá nhân: Các Thành viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm: 

- Ban Quản trị Vtbay.vn 

- Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Vtbay.vn

- Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động 

- Cố vấn tài chính, pháp lý và công ty kiểm toán

- Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành viên 

- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 

Công ty TNHH MTV Thương Mại Điện Tử Bưu Chính Viettel

Số 09 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: Vemaybayvtp@gmail.com

Hotline: 0868 111 133

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào website: http://vtbay.vn và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban Quản trị thực hiện việc này. 

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba đến Ban Quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vtbay.vn sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin. 


CHƯƠNG IV 

QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE 

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng kí, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vtbay.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đâng kí và mật khẩu cho bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

Thành viên không sử dụng dịch vụ Vtbay.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website: Vtbay.vn, hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc test hay phán đoán thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín Vtbay.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên hoặc tuyên truyền phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Vtbay.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Vtbay.vn cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Vtbay.vn.


CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tổ chức của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Điện tử Bưu Chính Viettel, có trách nhiệm phổ biến Qui chế hoạt động trang Web đến từng thành viên của tổ chức đoàn thể mình. Tất cả các cán bộ trong công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Qui chế này.

Trên là Quy chế hoạt động của website Vtbay.vn, các tổ chức Đoàn thể trong công ty nghiên cứu và góp ý bổ sung cho hoàn thiện quy chế để công ty có thể triển khai và bổ sung trong quá trình hoạt động trong thời gian tới. Mọi ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ email vemaybay@viettelpost.com.vn.

 

 

 

 

logo2
icon001 Liên hệ chúng tôi
1900 989 888

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BƯU CHÍNH VIETTEL
Địa chỉ :  Tòa nhà N2, Km số 2, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
VPGD : Số 9 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Tổng đài: 1900 989 888
Hotline: 0868 111 133
Email : vemaybay@viettelpost.com.vn

Chấp nhận thanh toán

icon003

icon004

Kết nối với chúng tôi

 Facebook
 Youtube
 Instagram
 Google+

Nhận Email khuyến mại

Copyright ® 2010 – 2018 by Vtbay.vn. All Rights Reserved.